Main menu

(Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 11.2.2001)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Wagner-seura r.y. Vieraskielisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Wagner Society.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Richard Wagnerin tuotantoa ja koota tähän toimintaan asian harrastajia ja musiikin ammattilaisia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luentoja, keskustelu- ja musiikkitilaisuuksia ja matkoja sekä kustantaa ja välittää voittoa tavoittelematta Wagner-aiheista kirjallisuutta, ääni- ja kuvatallenteita sekä muuta materiaalia. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan konserttien ja musiikkinäyttämöiden ohjelmistoon kiinnittämällä huomiota Wagnerin musiikin esittämiseen. Suomen Wagner-seura pyrkii myös tiedottamaan Suomessa ja ulkomailla järjestettävistä Wagner-esityksistä sekä myös mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan Wagnerin musiikkia esittäviä taiteilijoita ja musiikin opiskelijoita. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin Wagner-seuroihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenet ovat: a) vuosijäseniä, b) perhejäseniä, c) ainaisjäseniä, d) rekisteröityjä yhteisöjäse­niä, e) nuorisojäseniä tai f) kunniajäseniä. Perhejäsenenä voi olla vuosijäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö. Nuorisojäseniä ovat 35-vuotiaat ja sitä nuoremmat henkilöt.

Jäsenten velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle liittymis- ja jäsenmaksua määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua. Perhejäsenellä ei ole oikeutta jäsentiedotteeseen eikä -julkaisuun. Kunniajäseneksi voi hallitus valita yhdistyksen tarkoitusta ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta. Yhdistys voi valita keskuudestaan yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen kunniapuheenjohtajakseen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahden vuoden ajalta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään 4 ja enintään 8 muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika, kuitenkin siten, että puolet tai lähinnä puolet on erovuoroisia jokaisessa vuosikokouksessa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä tai kukin heistä sihteerin taikka rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 (yksi kymmenesosa) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä, lukuun ottamatta kunniajäsentä ja kunniapuheenjohtajaa, ellei tämä samalla ole yhdistyksen muu kuin kunniajäsen, äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja valituille toimihenkilöille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituk­sen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 • Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies, joiden toimikausi on kalenterivuosi.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä Päätös yhdis­tyksen purkamisesta vaatii kuitenkin kahdessa peräkkäisessä ko­kouksessa edellä mainitulla enemmistöllä tehdyn päätöksen. Ko­kouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen pääasiallinen sisältö sekä yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyk­sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

  11 § LAKIVIITTAUS

  Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.